RICMAT blog de Ricardo Ortega

TRADUCE, TRADUEIX, TRANSLATE... | | | | | | | |

dissabte, 23 de febrer de 2013

TREBALL DE RECERCA 4t ESO

Espai orientador per a fer el treball de recerca:
1) Normes: treball individual, presentació individual.
2) En què consisteix: amb ajuda dels recursos TIC estudiats en aquesta matèria i amb l'ajut del programa Studio8. Caldrà fer una anàlisi crític d'un spot televisiu actual.
Això vol dir que els objectius del teu treball de recerca han d'anar orientats a DESMITIFICAR LA PUBLICITAT TELEVISIVA.
El teu treball a d'aportar elements que distorsionen, exageren o fins i tot enganyen al telespectador, potencial consumidor d'aquest producte o servei. Es tracta per tant de veure com els mitjans comunicatius de masses, ens poden alterar, modificar o crear tot un seguit de necessitats; de les quals en molts casos podríem prescindir; abocant-nos a un consum i estils de vides, basats en realitats poc objectives i quasi sempre amb afany de negoci.

GUIÓ DEL TREBALL DE RECERCA :
El treball constarà de tres parts:
1ª Part TEÒRICA: A) Introducció. B) Història de la publicitat. C) Els mitjans publicitaris. D) La publicitat televisiva: tipus d'espots, inversió econòmica en campanyes, anàlisi d'estratègies publicitàries. E) altres aportacions interesants.
2ª Part PRÀCTICA: amb ajut del programa Studio8 de Pinnacle, analitzarem visualment els elements que penseu distorsionen la realitat, amb intencionalitat d'augmentar les vendes del producte o servei.
Aquest ESPOT, anirà acompanyat d'un "contra-ESPOT" que clarifiqui les estratègies utilitzades pels anunciants (no ens volem deixar enganyar: ho manifestem amb el nostre "contra anunci").
3ª Part EXPOSITIVA: consistirà amb el visionat del teu treball pràctic i l'exposició de conclusions que vulguis aportar. Tot el teu treball estarà exposat en un blog creat exclusivament per a aquest treball.

VALORACIÓ: d'acord amb la normativa legal.

PERIÒDE D'EXPOSICIONS: al llarg del mes de maig. El treball teòric i pràctic s'entregarà a final d'abril en la data que es precisarà, el treball s'exposarà al llarg del mes de maig. L'incumpliment de terminis suposarà suspendre el treball de recerca.

ALGUNS ENLLAÇOS:

http://www.youtube.com/watch?v=myxwCEGcBYc&feature=player_embedded#!
http://www.adbusters.org/
http://www.consumehastamorir.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Fhx1dsnu_BQ